✅جملات مجهول  

 

1⃣جمله مجهول حال ساده 

 

 Object  +am, is ,are + p.p

 

❌He make butter from milk (معلوم )

 ✔ Butter is made from milk 

(مجهول) 

❌او از شیر کره درست میکند 

✔کره از شیر درست میشود 

 

???????????????????????????????????????????????? 

 

2⃣گذشته ساده 

 

Object + was,were +p.p 

 

❌ Sara cleaned the house last week ( معلوم ) 

 

✔ House was cleaned last week 

(مجهول) 

 

❌سارا هفته پیش خانه را تمیز کرد 

✔خانه هفته پیش تمیز شد 

 

???????????????????????????????????????????????? 

 

3⃣آینده ساده 

 

Object + will +be +p.p 

 

❌He will open the door  (معلوم )

 

✔ The door will be opened (مجهول ) 

 

❌ او در را باز خواهد کرد 

✔در باز خواهد شد 

 

????????????????????????????????????????????????

 

4⃣حال استمراری 

 

Object + am, is, are + being +p.p 

 

❌He is cleaning the house (معلوم)

 

✔ The house is being cleaned 

(مجهول)

 

❌او دارد خانه را تمیز میکند 

✔خانه دارد تمیز میشود 

 

????????????????????????????????????????????????

 

5⃣گذشته استمراری 

 

Object + was, were +being + p.p 

 

❌ He was cleaning the house when I  arrived  (معلوم )

 

✔ The house  was being cleaned when I arrived ( مجهول ) 

 

❌وقتی من رسیدم او داشت خانه را تمیز میکرد 

✔وقتی من رسیدم خانه داشت تمیز میشد 

 

????????????????????????????????????????????????

 

6⃣ حال کامل 

 

Object + have , has + been+p.p 

 

❌ He has stolen my car (معلوم )

 

✔ My car has been stolen  (مجهول ) 

 

❌ او ماشین من را دزدیده است 

✔ماشین من دزدیده شده است 

 

???????????????????????????????????????????????? 

7⃣گذشته کامل 

 

Object + had+ been +p.p 

 

❌ He had opened the mail (معلوم ) 

 

✔The mail had be opened  (مجهول ) 

 

❌ علی نامه را باز کرده بود 

❌نامه باز شده بود 

 

???????????????????????????????????????????????? 

8⃣آینده کامل 

 

Object+will+ have +been+p.p 

 

❌ By tomorrow Sara will have opened the mail ( معلوم )

 

 

✔By tomorrow the mail will have been opened (جاهل )

 

❌تا فردا سارا نامه را باز خواهد کرد 

 

✔ تا فردا نامه باز خواهد شد

 

???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? 

 

Join our channel ????✌ 

 

✔کانال رسمی آموزشگاه عصرزبان در تلگرام 

 

???? @AsreZaban_Englishclassمنبع: http://asrezaban97.blogfa.com/